Nový zákon o distribuci pojištění 170/2018 Sb.
(IDD - The Insurance Distribution Directive)

1.12.2018 vstupuje v České republice v platnost směrnice Evropské unie obecně zvaná IDD (The Insurance Distribution Directive). Tato směrnice prakticky technicky kopíruje model, který je v zákoně o Spotřebitelském úvěru č. 256/2016 Sb. (samozřejmě se specifikacemi pro pojistné produkty).

Zákon jsme detailně prostudovali a přinášíme vám vybrané nejdůležitější informace z tohoto zákona č. 170/2018 Sb.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registrace u ČNB
K 1.3.2019 skončí platné registrace poradců PPZ jako podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a budou nahrazeny Vázaným zástupcem (shodně jako u úvěrů). Makléřské společnosti (pojišťovací agenti a pojišťovací makléři) budou transformování na Samostatné zprostředkovatele.

Finanční poradce tedy nově bude moci vykonávat činnost pouze pro jednoho partnera, tj. buď pro jednu pojišťovnu nebo pro jednu makléřskou společnost (Samostatného zprostředkovatele).

Od 1.12.2018 do 28.2.2019 vám proto budeme zasílat čestná prohlášení k registraci na České národní bance. Vaši registraci a komunikaci s ČNB zajistíme my.

Vázaný zástupce pouze pro jednu společnost
Každý poradce nadále může pracovat pouze pro jednoho samostatného zprostředkovatele (makléřskou společnost) nebo jednu pojišťovnu. Musí být zapsán v registru ČNB.

Podmínky pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
Poradce musí mít:
- min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- musí mít odborné znalosti (doložené odborným testem)
- musí být bezúhonný (tj. nesmí být v minulosti odsouzen pro trestný čin, nesmí být min. 5 zpětně v úpadku, nesmí být statutární orgán ve společnosti v úpadku apod.)

Sankce a odpovědnost poradce
Nově také poradce nese za svoji práci odpovědnost a hrozí mu pokuty podle typu prohřešku (např. uvedl nepravdivé údaje, neinformoval klienta, nenahlásil změny směrem k ČNB, nejednal svým jménem atd.) až 10.000.000 Kč od České národní banky.

Zkoušky odborné způsobilosti
Nově bude každý vázaný zástupce (pojišťovací zprostředkovatel) muset absolvovat zkoušky odborné způsobilosti. A to podle skupin odbornosti:
1) životní pojištění
2) pojištění motorových vozidel
3) ostatní neživotní pojištění (majetkové)
4) podnikatelské pojištění
5) velká pojistná rizika a zajištění.

Podle typů pojištění, které poradce zprostředkovává, bude muset absolvovat odbornou zkoušku. Tuto zkoušku může realizovat pouze akreditovaná osoba zapsaná v registru ČNB.

Každý rok bude muset poradce absolvovat následné vzdělávání v rozsahu min. 15 hodin ročně.

Přechodné období
Pokud poradce sjednává pojištění, může prokázat odbornou způsobilost čestným prohlášením a "starým" testem odborné způsobilosti podle zákona č. 38/2004 Sb. Tento test má platnost 5 let. Proto pokud vám končí platnost zkoušky odborné způsobilosti na pojistné produkty, obnovte si platnost testu vykonání doškolovacího kurzu (případně se obraťte na BNÚ, doškolovací test vám zařídíme).
Povinnost vykonat zkoušku podle nového zákona je do 42 měsíců od účinnosti nového zákona.

Povinnost poradce informovat klienta a archivovat záznam z jednání
Poradce je povinen klienta informovat mimo jiné o pojišťovacím zprostředkovateli, o své registraci, o způsobu jak a kde si může klient na poradce stěžovat, o jménech pojišťoven pro které pracuje, zda má podíl na hlasovacích právech pojišťovny nebo zprostředkovatele atd. Z každého jednání s klientem je poradce povinen sepsat záznam a tento, včetně dokumentace, archivovat prostřednictvím samostatného zprostředkovatele po celou dobu trvání pojištění a ještě 5 let po skončení pojištění.

Poskytnutí rady klientovi
Zákon také zavádí povinnost porace před uzavřením pojistné smlouvy klientovi poskytnout radu.
Při poskytnutí rady musí pojišťovací zprostředkovatel shodnotit klientovu znalost investičních produktů, musí analyzovat finanční situaci klienta, jeho rizikovou toleranci a schopnost nést ztráty a musí mu předložit dostatečný počet pojistných produktů.
Radu je nutno poskytovat u rezervotvorného životního pojištění a u ostatního životního pojištění s ročním pojistným přesahujícím 600 EUR.

Zákon samozřejmě přináší mnohem více povinností a specifikací (např. výpočet odkupného, storna provizí, okruhy odbornosti atd.). Celé znění zákona je k dispozci na našem intranetu BNÚ a případně finančním poradcům rádi poskytneme bližší informace a zaštítíme je pro hladný průběh zprostředkování nejen pojištění a ale i úvěrových a investičních produktů.